00359877772602 office@dpa.bg
 1. 1. Лични данни

 

DPA.BG e Data protection Alliance – ДЗЗД “Алианс за защита на личните данни” с БУЛСТАТ : 177254418, се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

 

DPA.BG предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. DPA.BG определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, DPA.BG взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на номинациите и гласуването лични данни.

 

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания от DPA.BG има право на:

 

 • Информираност;

 

 • Достъп до собствените си лични данни;

 

 • Коригиране (ако данните са неточни);

 

 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

 

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 

 • Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

 

1.1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. Княз Борис I № 123, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната кампания лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците и участие на сайта;

 

 • идентификация на потребителя;

 

При изпълнение на настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на DPA.BG могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) DPA.BG (б) трети лица, действащи от името и под контрола на DPA.BG (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на DPA.BG, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. DPA.BG има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

 

DPA.BG ще обработва личните данни за срок, съответно:

 

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в номинации и гласувания– максимум 1 г. от заявяването.

 

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на наградите и услуги от DPA.BG, включително но не само чрез изпращане на новини. – максимум 2 години.

 

С участието си в кампанията и приемането на настоящите Правила всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от DPA.BG и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

 

Личните данни, които ще се събират от DPA.BG във връзка с участие на сайта по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес и други данни предоставени от потребителите.

 

 

Повече информация за обработката на предоставените данни може да бъде получена посредством:

 

 • Изпращане на e-mail съобщение на dpo@dpa.bg

 

Заявени при регистрацията на номинация или гласуване в juristnagodinata.bg съгласия може да бъдат оттеглени посредством:

 

 • Изпращане на e-mail съобщение на dpo@dpa.bg
X