Анкета | Survey

Използвали ли сте ИИ (изкуствен интелект) ? Have you used AI?(Required)
Бихте ли били съгласни ИИ да използва ваши лични данни (ЛД)? Would you be okay with AI using your personal data?(Required)
Използвате ли лицево разпознаване и/или пръстов отпечатък с някое от вашите устройства? Do you use facial recognition and/or fingerprint with any of your devices?(Required)
Повече заплаха ли е или повече възможност за обществото ИИ? Is AI more of a threat or more of an opportunity for society?(Required)
5. В коя сфера смятате, че ИИ ще повлияе най-много на бизнеса?(Required)
Ако използвате ИИ искате ли да знаете кой и къде ще обработва вашите ЛД? If you use AI, do you want to know who and where will process your personal data?(Required)
Съгласни ли сте ИИ да използва ваши ЛД , за да подобри функционалностите си? . Do you agree to AI using your personal data to improve its functionalities?(Required)
Ако сте използвали ИИ, чели ли сте Политиката за поверителност и/или Общите условия на сайтове, които предоставят услугата (честно😊 )? . If you have used AI, have you read the Privacy Policy and/or Terms and Conditions of sites that provide the service (honestly 😊 )?(Required)
Мислите ли че трябва нова / специална законова регулация на ИИ? Do you think new / special AI regulation is needed?(Required)
Знаете ли дали има нормативен акт (закон или др.), който регулира използването на ИИ в момента? Do you know if there is a regulatory act (law or other) that regulates the use of AI at the moment?(Required)
Бихте ли се возили в кола, която е изцяло управлявана от ИИ? Would you ride in a car that is completely driven by AI?(Required)
Бихте ли возили децата си в кола, която е изцяло управлявана от ИИ? Would you let your kids ride in a car that is completely driven by AI?(Required)
Ако имахте тази възможност, бихте ли заместили някой от служителите на работното си място с ИИ, в случай че той може да го замести изцяло в служебните му задължения?. If you had the chance, would you replace any of the employees in your workplace with AI if it could completely replace them in their job duties?(Required)
Бихте ли се съгласили ИИ да обработва лични данни без съгласието на субектите с цел предотвратяване на терористични атаки?14. Would you agree to AI processing personal data without the subjects' consent in order to prevent terrorist attacks?(Required)
А за предотвратяване на други престъпни дейности? And to prevent other criminal activities?(Required)
В случай че сте страна в съдебен спор, бихте ли се съгласили ИИ да постанови решение по въпросното дело? If you were a party to a lawsuit, would you consent to AI ruling on the case in question?(Required)
В случай че имате нужда от медицинска диагноза, бихте ли се съгласили тя да бъде направена от ИИ? | In case you need a medical diagnosis, would you agree to have it done by AI?(Required)

X